Algemene voorwaarden Langzaamrijker

Artikel 1. Definities

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 • Cursus: een cursus, workshop, opleiding, lezing of training, algemeen of persoonlijk opgesteld, welke direct na bestelling geleverd worden aan de opdrachtgever zonder looptijd.
 • Dienst: het totaal van de tussen Opdrachtgever en Crownet overeengekomen werkzaamheden en te leveren Diensten en Producten.
 • Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, eventueel handelend in uitvoering van een beroep of bedrijf, die met Crownet een Overeenkomst heeft gesloten.
 • Overeenkomst: de overeenkomst zoals totstandgekomen door aanbod en aanvaarding (artikel 3) door Opdrachtgever en Crownet, waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.
 • Partij(en): Opdrachtgever en Crownet, gezamenlijk of apart.
 • Crownet: Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55268021, actief onder de naam ‘Langzaamrijker’.
 • Schriftelijk: onder Schriftelijk valt naast beschreven en ondertekend papier ook e-mail of faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat en kan worden vastgesteld dat de andere Partij de elektronische communicatie heeft ontvangen.
 • Website: www.langzaamrijker.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Crownet en een opdrachtgever betreffende 1-op-1’s, cursussen, trainingen, en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Crownet en opdrachtgever deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Crownet en opdrachtgever komt tot stand door:

 • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Crownet,
 • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier via de website,
 • ofwel door een digitale aanmelding of toezegging via tim@langzaamrijker.nl

Artikel 4. Annulering

De opdrachtgever kan de diensten schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Crownet. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

 Datum annulering open inschrijving Kosten voor cursist
 7 kalenderdagen of meer voor het begin van de cursus geen kosten
 Minder dan 7 kalenderdagen voor de cursus 50% van de cursuskosten
 Niet verschijnen/deelenemen aan de cursus 100% van de cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Crownet aanmelden. In geval de opdrachtgever of cursist niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 5. Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd zover wij met de nakoming zijn begonnen met en u uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend dat wij de overeenkomst onmiddellijk uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen en u erkent dat u uw herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen (Artikel 6:230p BW).

Artikel 6. Annulering Crownet

Crownet kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 7. Prijzen

Bij een offerte wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor diensten in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Crownet heeft het recht prijzen van diesnten gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 8. Facturering

Betaling van het verschuldigde offerte danwel cursus geld moet binnen 14 dagen na de opdrachtbevestiging plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Crownet overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist. Wanneer bij aanvang van de opdracht of cursus niet het gehele overeengekomen bedrag is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige overeengekomen bedrag is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 9. Intellectuele eigendommen

Crownet respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot in de cursus danwel op andere plekken gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s. De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Crownet op de inhoud van de website, zowel in haar geheel, als gedeelten daarvan, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Crownet. verspreiding in welke vorm dan ook is ten strengste verboden en een compenserende schadevergoeding zal worden gevorderd van overtredende partijen, zowel zakelijke als particuliere personen.

Artikel 10. Overige bepalingen

 • De cursus danwel andere uitingen bevatten uitsluitend de persoonlijke ideeen en opinies van Crownet. De informatie die deze cursus bevat heeft louter een educatieve waarde.
 • De Dienst wordt door Crownet naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis. Opdrachtgever erkent dat Opdrachtgever geen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door Crownet uit te voeren Diensten.
 • Crownet bezit geen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingen van de Nederlandse Bank. Crownet voorziet uitdrukkelijk niet in het geven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent dat niets op de Website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van de Website als zodanig beschouwd dient te worden. De door Crownet aangeboden Diensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en geven algemene beleggingstips. Opdrachtgever dient zelf rekening te houden met de risico’s die beleggen met zich meebrengen.
 • Crownet staat niet in voor de reacties die andere gebruikers op de Website op bepaalde onderdelen geven. Crownet zal zich inspannen om onjuiste of onvolledige reacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit direct gebeurd. Het is mogelijk dat er onwaarheden door andere gebruikers op de Website worden geplaatst.
 • De totale aansprakelijkheid van Crownet jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • Hoewel onze Producten en Diensten met de uiterste zorg zijn samengesteld, kan er geen enkele aansprakelijkheid aanvaard worden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden, dan wel de gevolgen daarvan.
 • Crownet is een werk in uitvoering en als zodanig kunnen dingen worden gewijzigd, toegevoegd of weggenomen. We behouden ons het recht voor om de Website en deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken, naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de nieuwste Algemene voorwaarden.

Voor weergegeven Youtube videos gelden de voorwaarden van Youtube: https://www.youtube.com/t/terms

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2020.